Kniga

Декоративно-прикладное искусство белорусское, 21 в. 

Сучаснае беларускае дэкаратыyна-прыкладное мастацтва, XXI стагоддзе = Современное белорусское декоративно-прикладное искусство, XXI век = Modern Belarusian Arts and Crafts, XXI century : альбом / Аксенава Кацярына Сяргееўна ; [аўт. тэксту, склад., пер. на беларус. мову К. С. Аксенава ; аўт. уступ. арт. Н. В. Шаранговiч ; пераклад на англ. мову В. В. Петранюк]. - Мiнск : Беларуская Энцыклапедыя iмя Петруся Броўкi, 2013. - 395 с. : ил. - ISBN 978-985-11-0682-6 : 1184-00.
ИНО 33659F

85.12Беи
С 916

Альбом "Сучаснае беларускае дэкаратыуна-прыкладное мастацтва. XXI стагоддзе" - новае выданне з cepыi "Сучаснае беларускае мастацтва". У iм прадстаулена каля 100 прафеайных мастакоу розных пакаленняу, якiя працуюць у дэкаратыуна-прыкладным мастацтве: керамщы, шкле, габелене, батыку. У выданнi паказана творчасць мастакоу старэйшага пакалення, якiя працуюць у вобласцi манументальнага мастацтва, а таксама пошукi новых мастацкiх вобразау, пластыкi мовы, аутарскага стылю маладымi спецыялютамi. У альбоме сабраны бiяграфiчныя звесткi, персанальныя сайты i электронныя адрасы мастакоу, якiя увайшлi у выданне. Кнiга разлiчана на шырокае кола чытачоу.

Дополнительная информация об издании

ISBN: 978-9-85110-682-6

Год издания: 2013

Язык: Русский, белорусский, английский

Твердый переплет, суперобложка, 400 стр. Тираж: 1500 экз. Формат: 60x100/8 (247x290 мм)